พันธกิจ

๑. เสริมสร้างให้สถาบันสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นสรรพกำลังในการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔. ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม