วิสัยทัศน์

“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ”