ฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์นครปฐม ประชุมเตรียมอบรมก่อนสอบ นธ.

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน ประธานฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมก่อนสอบให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะเข้าสอบวัดความรู้นักธรรมชั้นโทและเอก