บ้าน ราชการ ช่วยวัด

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำรวจวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งจากการสำรวจ พบวัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 5 วัด บัดนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม และส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความช่วยเหลือวัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

วัด ช่วย บ้านและราชการ
บ้าน + ราชการ ช่วยวัด