พลังบวรจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการพลังบวรจิตอาสา จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งอำเภอพุทธมณฑล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีหน้ากากอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าว แพร่กระจายไปสู่พระภิกษุสามเณร

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558  ซึ่งทุกภาคได้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายไปสู่ประชาชน ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชน  รวมถึงการแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าว แพร่กระจายไปสู่พระภิกษุสามเณร โดยการสวมหน้ากากอนามัย ฉันร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

นายบุญเชิด  กิตติธรางกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีวิทยากรมาช่วยทำการสอนทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน และถวายความรู้แด่พระสงฆ์ ให้มีความรู้และสามารถจัดทำขึ้นเองได้ และสามารถนำไปแนะนำพุทธศาสนิกชน ณ  ชุมชนที่วัดตั้งอยู่  โดยได้มีประชาชนร่วมกิจกรม  จำนวน  ๒๐๐  คน  พระสงฆ์  จำนวน  ๕๐  รูป  จากทุกอำเภอ  นอกจากนั้น  กิจกรรมนี้  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายหน้าการอนามัยแด่พระภิกษุสามเณรจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจำนวน  ๓๐๐๐  กว่ารูป  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวว่า ตามที่ท่านทั้งหลายทราบดีว่า  ปัจจุบัน  ไวรัสโควิด-19  ได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลก  รวมถึงประเทศไทยด้วย  ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายไปสู่ประชาชน ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส  การให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชน  รวมถึงการแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ที่ในอยู่ข่ายเฝ้าระวัง

ในส่วนของฝ่ายศาสนจักร  คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ได้ตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว  เพื่อให้วัดและพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  ซึ่งวัดทุกวัด  รวมถึงวัดของอาตมภาพ  ก็ต้องปฏิบัติตาม ต้องงดและยกเลิกงานสำคัญๆ ที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้  ก็ด้วยความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

วันนี้  ขอเจริญพรขอบคุณท่านทั้งหลาย  ที่ร่วมกันเสียสละเวลา  มาร่วมกันทำหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสามเณร  เนื่องจากปัจจุบัน  เป็นที่ทราบกันดีว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่หาได้ยาก  ขอขอบคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปที่ให้พระภิกษุมาเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากอนามัยแล้วนำไปขยายผลต่อชุมชน ขอบคุณพระปลัดศิลา  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม  ที่อนุเคราะห์สถานที่รวมถึงภัตตาหารถวายพระสงฆ์และอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  ขอบคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่บริจาคปัจจัยจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากาก 
ขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  นายอำเภอพุทธมณฑล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน  และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้          

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  โปรดอำนวยให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ  ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณคุณสารสมบัติ ตลอดทุกทิพาราตรีกาล เทอญ.