วัดกลางบางพระกับ Social distancing พิธีการศพ

เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน วัดกลางบางพระ ได้กำหนดมาตรการเข้มข้นในกิจกรรมและศาสนพิธีการต่างๆ ของทางวัด เช่น พิธีการศพ จะจัดจุดตรวจคัดกรอง เจลล้างมือ ผ้าแมสปิดปาก และยึดหลัก Social Distancing ยืน นั่ง ห่างกัน 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของพระภิกษุสามเณรและประชาชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไปยังประชาชน ที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมกับญาติผู้วายชนม์